1. Head_
  Hoàng Nguyên
  (3.1.1932-21.8.1973)
  1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
  2. Anh Ngữ Hàn Lâm: Những Từ Viết Giống Nhau, Đọc Khác Nhau, Nghĩa Khác Nhau (Đàm Trung Pháp)

   10-9-2017 | HỌC TOÁN

   Anh Ngữ Hàn Lâm -2: Những Từ Viết Giống Nhau, Đọc Khác Nhau, Nghĩa Khác Nhau

    ĐÀM TRUNG PHÁP


   BOW (vần với “snow”- cây cung)– BOW (vần với “snow” -cái nơ) – BOW (vần với “now”cúi đầu) [a bow and arrows – a bow tie – to bow one's head].

    

   DÉSERT (nhấn mạnh âm tiết đầu -sa mạc) – DESÉRT (nhấn mạnh âm tiết cuối- đào ngũ) [the Sahara Desert – he tried to desert from the army].

    

   LEAD (vần với “to read”-dẫn tới) – LEAD (vần với “head” -chì) [this road leads to the lake – as heavy as lead].

    

   ROW (vần với “grow” -hàng) – ROW (vần với “cow” -cãi lộn) [please stand in a row – my neighbors had a row yesterday].

    

   SOW (vần với“show”- gieo hạt) – SOW (vần với “cow”- lợn cái) [he sows the seeds – she raises sows]

    

   TEAR (vần với “hear” -nước mắt) – TEAR (vần với “bear” - xé) [tears in her eyes – she tears up his letter].

    

   WIND (vần với “sinned” -gió) – WIND (vần với“blind” -lêngiây)[a cold wind – to wind the clock].


   NHỮNG TỪ ĐỌC GIỐNG NHAU, VIẾT KHÁC NHAU, NGHĨA KHÁC NHAU


   SEES – SEIZE – SEAS [she sees me often – seize the day – seas and oceans]

   KNOWS – NOSE [who knows? – the nose helps us breathe]

   LINKS – LYNX [the links to a website – the lynx is a medium-sized wildcat]

   ALLOWED – ALOUD [they allowed us to fish here – don’t speak aloud in the library]

   FINED – FIND [he was fined for speeding – we’ll find a nice place to meet]

   PASSED – PAST [she passed the test with flying colors – it was past midnight]

   BLEW – BLUE [sorry, you blew it! – blue sky]

   KNEW – NEW [we knew she would not return – old and new]

   THREW – THROUGH [she threw a party – through the window]

   WON – ONE [he won her heart –one day at a time]

   THROWN – THRONE [they have thrown me out – the king on the throne]

   SEEN – SCENE [we have seen it all – the scene of crime]

   RAYS – RAISE [the sun’s rays meet – the sons raise meat]

   ROWS – ROSE – ROSE [rows of trees – smell like a rose – he rose to the occasion]

   HIM – HYMN [we just love him – a hymn is a song praising god]

   OUR – HOUR [our house is about an hour drive from here]

   THEIR – THERE – THEY’RE [their car is parked there – maybe they’re home]

   WHO’S – WHOSE [who’s kissing my husband? – whose book are you reading?]

   IT’S – ITS [it’s a book = it is a book – its cover is black = the cover of it is black]

   HE’LL – HEEL [he’ll = he will – heel = gót chân]

   WE’LL – WHEEL [we’ll = we will – wheel = bánh xe]

   ALL READY – ALREADY [all ready (two words) = completely ready: “we are all ready to take the test.” – already (one word) = so soon: “have you had lunch already?”

   ALL TOGETHER – ALTOGETHER [all together (two words) = in a group: “the guests were seen all together in the garden” – altogether (one word) = completely: “he was altogether confused”]

    

   ANY WAY – ANYWAY [any way (two words) = any method: “fix it any way you know how” – anyway (one word) = regardless: “we will quit anyway”]

    

   HE MAY BE THERE – MAYBE HE IS THERE [may be = something is possible – maybe = perhaps]

    

   ĐTP 09-01-2017

   Đàm Trung Pháp

   (Nguồn: diendantheky.net)
   Cung Tac Gia

   Cùng Tác Giả:

    

   - Từ Điển Nhân Danh Địa Danh & Tác Phẩm VHNT Trung Quốc -Hoàng Xuân Chỉnh Đàm Trung Pháp Giới thiệu

   - The 12 Verb Tenses Đàm Trung Pháp Anh ngữ

   - Thành Ngữ Tiếng Anh Kỳ 12 – [271-290] Đàm Trung Pháp Anh ngữ

   - Giới thiệu sách "Khói Sóng Trên Sông" của Nguyễn Văn Sâm Đàm Trung Pháp Giới thiệu

   - Run-On-Sentence (Câu Chạy tuốt luốt) Đàm Trung Pháp Anh ngữ

   - Điểm sách Vietnamese/Tiếng Việt Không Son Phấn của GS Nguyễn Đình Hòa Đàm Trung Pháp Điểm sách

   - Thành Ngữ Tiếng Anh Kỳ 14 – [311-335] Đàm Trung Pháp Anh ngữ

   - Fragment (Câu Cụt) Đàm Trung Pháp Anh ngữ

   - Điểm sách Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn Đàm Trung Pháp Giới thiệu

   - Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu And His Poem “Thề Non Nước” Đàm Trung Pháp Anh ngữ

  3. Bài Đọc Thêm & Bài Tập Hình Học

    

    

   Bài Đọc Thêm

    

   Xin Chào Giã Biệt, Voyager! (Trần Hồng Văn)

   Việc Thành Lập Hệ Thống Thái Dương

   (Trần Hồng Văn)

   Thiên Chúa không chơi xúc xắc. Một sai lầm của Einstein (Nguyễn Hoài Vân)

   Thuyết Tương Đối Tổng Quát đã được 100 năm (Nguyễn Hoài Vân)

   Về Với Vũ Trụ Khác (Trần Hồng Văn)

   Albert Einstein, Nhà Bác Học Tị Nạn Chính Trị (Trà Nguyễn)

   Câu Chuyện Về Charles Darwin Và Thuyết Tiến Hóa (Trần Hồng Văn)

   Câu Chuyện Về Chất Phản Vật Chất (Trần Hồng Văn)

   Thời Gian (Hoàng Dung)

   Con số 5 (Nguyễn Xuân Vinh)

    

   Hình Học (Bài Học)

    

   Bất đẳng thức

   Hình bình hành

   Tứ giác

   Điểm và đường thẳng

   Tóm tắt định lý

    

   Hình Học (Bài Tập)

    

   Bài 1 - 25,   Bài 26 - 50,  Bài IOM

    

   Anh Ngữ

    

      - Anh Ngữ Hàn Lâm:

    

   Những Từ “Đồng Âm Dị Nghĩa” (Đàm Trung Pháp)

    

      - Thành Ngữ Tiếng Anh:

    

    

   Đố Vui

    

    

   Liên Kết Trong Mục Học Toán
    

   Liên Kết

   IMO
   Wolfram MathWorld
   The Math Forum
   USAmts
   Komal
   MathLinks
   Cut-The-Knot

      Từ Điển Anh Việt

    

       

    


    

 2. © Hoc Xá 2002

  © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)