1. Head_

  Hoàng Đạo

  (16.11.1907 - 22.6.1948)
  Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

   

   

  1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
  2. Anh Ngữ Hàn Lâm -5: Fragment (Câu Cụt) (Đàm Trung Pháp) Ad-21 Ad-21 (Google - QC3) (Học Xá)

   23-10-2017 | KHOA HỌC

   Anh Ngữ Hàn Lâm -5: Fragment (Câu Cụt)

     ĐÀM TRUNG PHÁP
   Share File.php Share File
       

    


   Fragments là những câu không trọn vẹn về hình thức cũng như ý nghĩa. Đứng “chơi vơi,” fragments là những lỗi rất nặng trong Anh ngữ hàn lâm. Ta phải biết cách tránh hoặc sửa những lỗi ấy. Dưới đây là những thí dụ cho thấy các cách sửa fragments để chúng trở thành những yếu tố đúng cú pháp trong complete sentences.


   • Ký hiệu * được đặt trước mỗi fragment “cần phải sửa” cho trọn nghĩa

   • Ký hiệu >> có nghĩa là “cách sửa”

   • Ký hiệu = có nghĩa là “sau khi sửa thì trở thành.”


   - Thí dụ 1

   [* In Saigon during the Vietnam War.] (Cho biết nơi chốn và thời điểm, nhưng thiếu subject và verb để diễn tả trọn ý nghĩa cho việc gì đã xảy ra nơi ấy và lúc ấy).

   >> (thêm subject và verb để trọn ý nghĩa)

   = In Saigon during the Vietnam War, life went on as usual.


   - Thí dụ 2

   [* Hoping to buy a house for his parents.] (Cho biết mục đích, nhưng chưa cho biết người đàn ông ấy sẽ làm gì để đạt mục đích, vì thiếu subject và verb).

   >> (thêm subject và verb để trọn ý nghĩa)

   = Hoping to buy a house for his parents, Tom has spent much money on lottery tickets.


   - Thí dụ 3

   [* If you were younger.] (Fragment này là một subordinate clause đưa ra điều kiện, nhưng không cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu điều kiện ấy được hội đủ).

   >> (cung cấp điều sẽ xảy ra trong main clause để làm trọn ý nghĩa của một complete sentence)

   = If you were at least ten years younger, Jim would marry you for sure.


   - Thí dụ 4

   [California has quite a few large cities.* Such as Los Angeles, San Francisco, and San Diego.]

   >> (chỉ cần thay period bằng comma là xong)

   = California has quite a few large cities, such as Los Angeles, San Francisco, and San Diego.


   - Thí dụ 5

   [* Opening the window. Lan was surprised by the cold air.]

   >> (chỉ cần thay period bằng comma là xong)

   = Opening the window, Lan was surprised by the cold air.


   - Thí dụ 6

   [I need a new car.* Because my current one is no longer operable.]

   >> (gạch bỏ period đi là xong)

   = I need a new car because my current one is no longer operable.


   - Thí dụ 7

   [Jimmy is very kind to his friends.* Which is why they just love him.]

   >> (thay period bằng comma là xong)

   = Jimmy is very kind to his friends, which is why they just love him.


   - Thí dụ 8 (thiếu subject)

   [* By studying hard helped Mary graduate with honors from college.]

   >> (bỏ preposition “By” ở đầu câu để biến “Studying hard” thành subject)

   = Studying hard helped Mary graduate with honors from college.


   - Thí dụ 9 (thiếu subject)

   [* For supporting the company’s business rival got Lisa fired.]

   >> (bỏ preposition “For” ở đầu câu để biến “Supporting the manager’s business rival” thành subject)

   = Supporting the manager’s business rival got Lisa fired.


   - Thí dụ 10 (thiếu main verb)

   [* A husband with a pleasant personality.]

   >> (đổi fragment này thành một direct object)

   = Susan is looking for a husband with a pleasant personality.


   - Thí dụ 11 (thiếu main verb)

   [* Books of all kinds on the floor.]

   >> 1 (đổi fragment này thành một direct object)

   = We saw books of all kinds on the floor.

   >> 2 (thêm main verb)

   = Books of all kinds were seen on the floor.


   - Thí dụ 12

   [* If you trust me. Let me know.]

   >> (đổi period thành comma)

   = If you trust me, let me know.


   - Thí dụ 13

   [Let me know.* If you trust me.]

   >> (gạch bỏ period)

   = Let me know if you trust me.


   Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022

   LƯU Ý QUAN TRỌNG:

   Anh ngữ trong báo chí và tiểu thuyết cho phép ký giả và nhà văn dùng fragments để “nhấn mạnh” hoặc để lời văn nghe ra có vẻ “hiện thực” hơn. Tuy nhiên, điều này không được Anh ngữ hàn lâm chấp nhận.


   THỰC TẬP 1:

   Hãy “nối” các fragments sau đây vào main clauses để thành complete sentences:

   [People respect Mr. Trần because of his many virtues. * Such as honesty, compassion, and generosity.] = --------------------------------------------

   [Thúy loves all her friends. * Which explains why she is so popular.] = ------------------------------------

   [* If you were a few years younger. My brother would marry you for sure!] = -----------------------------

   [They were dancing cheek-to-cheek. * All night long!] = --------------------------------


   THỰC TẬP 2:

   Hãy “sửa” các fragments sau đây để thành complete sentences:

   [* For being most reliable and hard-working landed Hùng a promotion.] = -------------------------------

   [* By working long hours seven days a week turned Nam into a hopeless workaholic.] = ---------------


   THỰC TẬP 3:

   Hãy “nối” các fragments sau đây với main clauses để thành complete sentences:

   [ * When I first met you. You looked great!] = --------------------------------------------

   [We will stay home. * If it rains.] = --------------------------------------------

   [* As soon as it stopped raining. We started gardening.] = --------------------------------------------

   [Liz and Bob are very happy together. * Although they are making little money.] = -----------------------

   [* Right after you left. The police came looking for you.] = --------------------------------------------


   TỪ VỰNG THEO THỨ TỰ XUẤT HIỆN:

   • fragment = câu cụt

   • main clause / independent clause = mệnh đề chính / mệnh đề độc lập

   • dependent clause / subordinate clause = mệnh đề phụ

   • complete sentence = câu trọn vẹn

   • syntax = cú pháp

   • period = dấu chấm

   • comma = dấu phết

   • subject = chủ từ

   • verb = động từ

   • preposition = giới từ

   • direct object = túc từ trực tiếp.

   [ĐTP 10-17-2017]

    

   Đàm Trung Pháp

   (Nguồn: diendantheky.net)

   Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022


   Cùng Tác Giả

   Cùng Tác Giả:

    

   - Đọc 'Tình Thơm Mấy Nhánh' Đàm Trung Pháp Điểm sách

   - Điểm sách: Một Thời Áo Trận của Đỗ Văn Phúc Đàm Trung Pháp Điểm sách

   - Bài Thơ Tết Cuối Đời Của Vũ Hoàng Chương Đàm Trung Pháp Nhận định

   - Bài Thơ Xuân Nhuốm Màu Xung Khắc Văn Hóa Đàm Trung Pháp Nhận định

   - Lá thư chủ biên Ấn Bản Tháng 12, 2020 - Tập San Việt Học Đàm Trung Pháp Giới thiệu

   - Lá thư chủ biên Ấn Bản Nov 1, 2020 - Tập San Việt Học Đàm Trung Pháp Giới thiệu

   - Lá thư chủ biên Ấn Bản Sept 15, 2020 Tập San Việt Học Đàm Trung Pháp Giới thiệu

   - “Nước non ta, ai ngăn trở ta về …” (Lý Đông A, 1943) Đàm Trung Pháp Nhận định

   - Tâm huyết Tản Đà trong “Thề non nước” Đàm Trung Pháp Nhận định

   - Hiệu Lực Của Ví Von Trong Thi Ca Đàm Trung Pháp Nhận định

  3. Bài Khảo Cứu & Bài Tập Hình Học (Học Xá)

    

   • Bài Khảo Cứu

     Cùng Mục (Link)

   Có Và Không Của Thế Gian (Hoàng Dung)

   DNA, Đặc Tính Sự Sống và Sinh Vật (Hoàng Dung)

   Thử Tìm Hiểu ChatGPT (Đào Như)

   Những khám phá mới về Chất Trắng Trong Não Bộ (Trần Hồng Văn)

   Siêu Thượng Không Gian: Chương Kết Luận (Trà Nguyễn)

   Vài Mạn Đàm Về Sao Trời (Hoàng Dung)

   Vật Lý Lượng Tử Và Ý Nghĩa Thiền Học Của Vật Chất (Hoàng Dung)

   Những Quan Niệm và Học Thuyết Mới về Vũ Trụ (Phần 2) (Trần Hồng Văn)

   Những Quan Niệm và Học Thuyết Mới về Vũ Trụ (Phần 1) (Trần Hồng Văn)

   “Mỹ Ngữ” Và “Anh Ngữ” Khác Nhau Thế Nào? (Đàm Trung Pháp)

    

   • Hình Học (Bài Tập)

    

   Bài 1 - 10,    Bài 11 - 20,

   Bài 21 - 30,   Bài 31 - 40,

   Bài 41 - 47,

   Bài 48 (Điểm Schiffler của tam giác)

    

   Bài  IOM: 7 - 38,   41 - 45,   46 - 51   • Anh Ngữ

    

    

   • Đố Vui:    1,   2

    

   Liên Kết Trong Mục Học Toán (Học Xá)
    

   Liên Kết

   IMO
   Wolfram MathWorld
   The Math Forum
   USAmts
   Komal
   MathLinks
   Cut-The-Knot

      Từ Điển Anh Việt

    

       

    


    

 2. © Hoc Xá 2002

  © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)