Head

 

Tiểu Sử GS Đàm Trung Pháp
11-1-2018

Đàm Trung Pháp


     

• Học Vấn:

- Bachelor of Arts (Miami University, 1962)

- Master of Science (Georgetown University, 1965)

- Tiến sĩ Ngữ học giáo dục (Viện Đại Học Saigon, 1974)

 

• Phục Vụ tại Việt Nam:

- Giám đốc Trung-Tâm Thính-Thị Anh-Ngữ kiêm nhiệm giám đốc Trường Sinh-Ngữ trực thuộc Bộ Giáo Dục (1968-1970)

- Giám đốc Trung-Tâm Sinh-Ngữ, thuộc Viện Đại Học Saigon (1971-1975)

- Giảng sư English linguistics và ESL methodologies tại Đại Học Sư Phạm Saigon (1968-1975)

 

• Phục Vụ tại Hoa Kỳ:

- Lecturer of English, San Antonio College, Texas (1976-1980)

- Director of world languages, Dallas Independent School District, và Visiting professor of linguistics, University of Texas at Dallas (1981-1998)

- Associate professor of linguistics, Texas Woman’s University (1998-2004)

- Professor of linguistics kiêm nhiệm Program administrator for bilingual and ESL education, Texas Woman’s University (2004-2012)

- Professor of linguistics emeritus (tước vị danh dự do Texas Woman’s University ân tặng khi về hưu năm 2012)

 

• Sách Đã In:

- The Fundamentals of American English Phonology. Trung Tâm Sinh Ngữ, Đại Học Sư Phạm Saigon (1972).

- The Fundamentals of American English Syntax. Trung Tâm Sinh Ngữ, Đại Học Sư Phạm Saigon (1974)

- A Contrastive Approach for Teaching ESL to Indochinese Students. Intercultural Development Research Association, San Antonio (1980)

- ... (xem thêm trang mạng Viện Việt Học)

 

• Tài liệu Tham khảo:

   - Viện Việt Học

   - Diễn Đàn Thế Kỷ


• Trang mạng của GS Đàm Trung Pháp:

   - damtrungphap.wordpress.com

Bài viết của Đàm Trung Pháp:

 

- Từ Điển Nhân Danh Địa Danh & Tác Phẩm VHNT Trung Quốc -Hoàng Xuân Chỉnh Giới thiệu  8.1.2018

- The 12 Verb Tenses Anh ngữ  4.1.2018

- Thành Ngữ Tiếng Anh Kỳ 12 – [271-290] Anh ngữ  26.12.2017

- Giới thiệu sách "Khói Sóng Trên Sông" của Nguyễn Văn Sâm Giới thiệu  28.11.2017

- Run-On-Sentence (Câu Chạy tuốt luốt) Anh ngữ  21.11.2017

- Điểm sách Vietnamese/Tiếng Việt Không Son Phấn của GS Nguyễn Đình Hòa Điểm sách  12.11.2017

- Thành Ngữ Tiếng Anh Kỳ 14 – [311-335] Anh ngữ  5.11.2017

- Fragment (Câu Cụt) Anh ngữ  23.10.2017

- Điểm sách Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn Giới thiệu  20.10.2017

- Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu And His Poem “Thề Non Nước” Anh ngữ  25.9.2017

- Chinh Phụ Ngâm diễn nôm, một dịch phẩm thần kỳ Biên khảo  14.9.2017

- Biện Pháp Tu Từ “LIKE” Anh ngữ  11.9.2017

- Những Từ Viết Giống Nhau, Đọc Khác Nhau, Nghĩa Khác Nhau Anh ngữ  10.9.2017

- Ngữ-Vựng Tiếng Việt của Giáo sư Trần Ngọc Ninh Giới thiệu  6.9.2017

- Những Từ “Đồng Âm Dị Nghĩa” Anh ngữ  28.8.2017

- Điểm sách: Hán Việt Tự Điển (Trần Trọng San & Trần Trọng Tuyên) Giới thiệu  10.5.2017

- Evoking the spirits of those who perished at sea Dịch thơ  22.1.2016

Tieu Su
© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)