1. Head_

  Hoàng Đạo

  (16.11.1907 - 22.6.1948)
  Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

   

   

  1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
  2. Anh Ngữ Hàn Lâm -5: Run-On-Sentence (Câu Chạy tuốt luốt) (Đàm Trung Pháp) Ad-21 Ad-21 (Google - QC3) (Học Xá)

   21-11-2017 | KHOA HỌC

   Anh Ngữ Hàn Lâm -5: Run-On-Sentence (Câu Chạy tuốt luốt)

     ĐÀM TRUNG PHÁP
   Share File.php Share File
       

    


   (01) Run-on sentence là lỗi rất nặng trong Anh ngữ hàn lâm. Ta phải biết cách sửa nó thành một câu đúng cú pháp. Hãy quan sát 10 run-on sentences dưới đây được đánh dấu bằng ký hiệu * ở đằng trước. Ta có thấy chúng “bình thường” không?


   * [Correct syntax is important everybody knows that.]

   * [Thúy loves shopping, she does it as much as she can.]

   * [Smoking causes lung cancer, however lots of people keep smoking.]

   * [English is the most popular language on earth this is an undeniable fact.]

   * [The party will start with a round of applause. As soon as Mary arrives.]

   * [Nam got up early, he got dressed, he left the house in a hurry.]

   * [Truthfully. I am scared of my belligerent neighbor.]

   * [The telephone rang. Liz was taking a shower.]

   * [John is happy like a lark. Despite his poverty.]

   * [When Bob met Lisa at a picnic. He fell in love with her at first sight.]


   Chúng có thể được sửa cho đúng cú pháp bằng cách (a) chỉnh đốn punctuation, (b) cho thêm coordinate conjunction hay subordinate conjunction, (c) viết lại khi cần thiết.


   (02) Nhưng trước khi làm công việc trên, ta cần hiểu rõ sự khác biệt quan trọng giữa một independent clause (IC) và một phrase (P):

   IC là một complete sentence có thể đứng một mình với trọn ý nghĩa, trong đó có một subject và một conjugated verb – thí dụ: [She left.] Trái lại P chỉ là một nhóm chữ đứng với nhau như thể một fragment “lơ lửng” trong đoạn văn, không có subject cũng như không có conjugated verb – thí dụ: *[All of a sudden.]

   (03) Mỗi IC gồm hai thành phần là noun phrase (NP) và verb phrase (VP). Yếu tố quan trọng nhất trong NP là một noun (N), và yếu tố quan trọng nhất trong VP là một conjugated verb (V). Công thức cấu tạo của một IC được viết như sau, trong đó ký hiệu => đọc là “consists of” hoặc “can be re-written as”:


         [IC => NP + VP]


   Như vậy, trong IC [Professor Dam teaches English syntax] thì [Professor Dam] đóng vai trò NP và [teaches English syntax] đóng vai trò VP.


   (04) Vô số chữ hoặc nhóm chữ có thể đóng vai trò NP. Do đó, ta có thể rewrite NP như thí dụ dưới đây, trong đó ký hiệu # đọc là “alternating with” (cũng như):


      NP => [We] # [The girl] # [Lots of people] # [An old house across the street] …


   Và cũng vô số chữ hoặc nhóm chữ có thể đóng vai trò VP để đi với các NP nêu trên:


      VP => [love you] # [looks pretty] # [are eagerly learning English] # [has collapsed] …


   (05) Ráp các NP và VP nêu trên vào với nhau, ta có các IC đúng cú pháp sau đây, trong đó ký hiệu + đánh dấu ranh giới giữa NP và VP của các IC liên hệ:


   [We + love you] # [The girl + looks pretty] # [Lots of people + are eagerly learning English] # [An old house across the street + has collapsed] …


   Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022

   (06) Trở lại với 10 run-on sentences (cần phải sửa cho đúng cú pháp) liệt kê trong đoạn (01). Ký hiệu * đặt trước mỗi run-on sentence • ký hiệu >>: có nghĩa “cách sửa” • ký hiệu = có nghĩa “đã sửa thành câu đúng cú pháp.”


   *[Correct syntax is important everybody knows that.] >>: Nối hai IC bằng comma và coordinate conjunction and = [Correct syntax is important, and everybody knows that.]


   *[Thúy loves shopping, she does it as much as she can.] >>1: Run-on sentence này phạm lỗi “comma splice” – tức là dùng comma để nối hai IC với nhau. Phải nối hai IC bằng cách cho thêm coordinate conjunction and vào giữa hai thành phần của run-on sentence = [Thúy loves shopping, and she does it as much as she can.] • >>2: Sửa punctuation: thay comma bằng semi-colon = [Thúy loves shopping; she does it as much as she can.]


   *[Smoking causes lung cancer, however lots of people keep smoking.] >>: Sửa punctuation: thay comma bằng semicolon, thêm comma sau however = [Smoking causes lung cancer; however, lots of people keep smoking.]


   *[English is the most popular language on earth this is an undeniable fact.] >>1: Sửa punctuation: thêm semicolon vào giữa hai thành phần của run-on sentence, tức là giữa “earth” và “this” = [English is the most popular language on earth; this is an undeniable fact.] >>2: Viết lại thành hai IC = [English is the most popular language on earth. This is an undeniable fact.]


   * [The party will start with a round of applause. As soon as Mary arrives.] >>1: Sửa punctuation: thay period ở giữa hai thành phần của run-on sentence bằng comma = [The party will start with a round of applause, as soon as Mary arrives.] >>2: Đảo ngược thứ tự hai thành phần run-on sentence, thêm comma vào giữa hai thành phần mới = [As soon as Mary arrives, the party will start with a round of applause.]


   * [Nam got up early, he got dressed, he left the house in a hurry.] >>1: Run-on sentence này mắc 2 lỗi “comma splice” một lúc. Sửa bằng cách cho thêm coordinate conjunction and vào sau comma thứ hai = [Nam got up early, he got dressed, and he left the house in a hurry.] >>2: Viết lại = [Nam got up early. After he got dressed, he left the house in a hurry.]


   * [Truthfully. I am scared of my belligerent neighbor.] >>: Sửa bằng punctuation: Thay period bằng comma = [Truthfully, I am scared of my belligerent neighbor.]


   * [The telephone rang. Liz was taking a shower.] >>: Nối hai IC bằng cách cho thêm subordinate conjunction when vào trước IC thứ nhất và thay period bằng comma = [When the telephone rang, Liz was taking a shower.]


   * [John is happy like a lark. Despite his poverty.] >>: Sửa bằng punctuation: Nối fragment “Despite poverty” với IC “John is happy like a lark” bằng cách thay period bằng comma = [John is happy like a lark, despite his poverty.]


   * [When Bob met Lisa in Paris. He fell madly in love with her.] >>: Sửa bằng punctuation: Thay period bằng comma = [When Bob met Lisa in Paris, he fell madly in love with her.]


   (07) Chú Thích – Tổng số 7 coordinate conjunctions hiện hữu trong Anh ngữ là “for, and, nor, but, or, yet, so.” Subordinate conjunctions thường xuất hiện là “after, although, as, as soon as, because, before, if, since, that, though, unless, when, where, while.”


   (08) Từ Vựng Anh-Việt – • coordinate conjunction = liên từ đẳng-lập • subordinate conjunction = liên từ chính-phụ • IC = mệnh đề độc lập (cũng là câu trọn vẹn, đúng cú pháp, có thể đứng một mình với đủ ý nghĩa) • phrase = nhóm chữ liên hệ, không có chủ từ và động từ đã chia (conjugated verb) • NP = phần câu danh • VP = phần câu động.


   (09) Thực Tập 1– Sửa các run-on sentences dưới đây sao cho chúng đúng cú pháp:


   * [We love to travel however we have little time for this pastime.]

   * [I will call you. As soon as I get home.]

   * [You can visit Japan this summer with us. If you like.]

   * [Thúy had a broken sleep last night. Too excited with the good news.]

   * [A hopeless perfectionist. Professor Đàm takes a lot of time to prepare this lesson!]


   (10) Thực Tập 2– Viết 5 NP (có chiều dài khác nhau) để khi nối với 5 VP (cũng có chiều dài khác nhau) thì chúng trở thành 5 IC đầy đủ ý nghĩa và đúng ngữ pháp. Thí dụ:


   NP [The man standing in the front row] + VP [Looks like my uncle Tuấn in Texas]

   [ĐTP NOV 2017]

    

   Đàm Trung Pháp

   (Nguồn: diendantheky.net)

   Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022


   Cùng Tác Giả

   Cùng Tác Giả:

    

   - Đọc 'Tình Thơm Mấy Nhánh' Đàm Trung Pháp Điểm sách

   - Điểm sách: Một Thời Áo Trận của Đỗ Văn Phúc Đàm Trung Pháp Điểm sách

   - Bài Thơ Tết Cuối Đời Của Vũ Hoàng Chương Đàm Trung Pháp Nhận định

   - Bài Thơ Xuân Nhuốm Màu Xung Khắc Văn Hóa Đàm Trung Pháp Nhận định

   - Lá thư chủ biên Ấn Bản Tháng 12, 2020 - Tập San Việt Học Đàm Trung Pháp Giới thiệu

   - Lá thư chủ biên Ấn Bản Nov 1, 2020 - Tập San Việt Học Đàm Trung Pháp Giới thiệu

   - Lá thư chủ biên Ấn Bản Sept 15, 2020 Tập San Việt Học Đàm Trung Pháp Giới thiệu

   - “Nước non ta, ai ngăn trở ta về …” (Lý Đông A, 1943) Đàm Trung Pháp Nhận định

   - Tâm huyết Tản Đà trong “Thề non nước” Đàm Trung Pháp Nhận định

   - Hiệu Lực Của Ví Von Trong Thi Ca Đàm Trung Pháp Nhận định

  3. Bài Khảo Cứu & Bài Tập Hình Học (Học Xá)

    

   • Bài Khảo Cứu

     Cùng Mục (Link)

   Có Và Không Của Thế Gian (Hoàng Dung)

   DNA, Đặc Tính Sự Sống và Sinh Vật (Hoàng Dung)

   Thử Tìm Hiểu ChatGPT (Đào Như)

   Những khám phá mới về Chất Trắng Trong Não Bộ (Trần Hồng Văn)

   Siêu Thượng Không Gian: Chương Kết Luận (Trà Nguyễn)

   Vài Mạn Đàm Về Sao Trời (Hoàng Dung)

   Vật Lý Lượng Tử Và Ý Nghĩa Thiền Học Của Vật Chất (Hoàng Dung)

   Những Quan Niệm và Học Thuyết Mới về Vũ Trụ (Phần 2) (Trần Hồng Văn)

   Những Quan Niệm và Học Thuyết Mới về Vũ Trụ (Phần 1) (Trần Hồng Văn)

   “Mỹ Ngữ” Và “Anh Ngữ” Khác Nhau Thế Nào? (Đàm Trung Pháp)

    

   • Hình Học (Bài Tập)

    

   Bài 1 - 10,    Bài 11 - 20,

   Bài 21 - 30,   Bài 31 - 40,

   Bài 41 - 47,

   Bài 48 (Điểm Schiffler của tam giác)

    

   Bài  IOM: 7 - 38,   41 - 45,   46 - 51   • Anh Ngữ

    

    

   • Đố Vui:    1,   2

    

   Liên Kết Trong Mục Học Toán (Học Xá)
    

   Liên Kết

   IMO
   Wolfram MathWorld
   The Math Forum
   USAmts
   Komal
   MathLinks
   Cut-The-Knot

      Từ Điển Anh Việt

    

       

    


    

 2. © Hoc Xá 2002

  © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)