1. Head_
  Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

   

   

  1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
  2. Học Toán (Học Xá)) Ad-21 Ad-21 (Google - QC3) (Học Xá)

   :: Bài Khảo Cứu:

    

   - Câu Chuyện Về Charles Darwin Và Thuyết Tiến Hóa (Trần Hồng Văn)

   - Stephen Hawking, người từng khước từ một bản án tử hình (Mạnh Kim)

   ....


   :: Bài Tập Hình Kỳ Sau:


   Bài 49:


   Trên đường tròn tâm O bán kính R lấy 6 điểm D, E, F, G, H, K theo thứ tự, sao cho DE = FG = HK = R. Các đường thẳng KD cắt EF tại A, EF cắt GH tại B, GH cắt KD tại C. Chứng minh: OA . BC = OB . CA = OC . AB.
   :: Toán Quốc Tế:

   (Hình Học)


   IMO năm: 10, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00, 97, 87, 85, 75, 65


   Các đề thi (bắt đầu lần thứ nhất):

   http://www.imo-official.org/year_info.aspx?year=1959

   http://www.artofproblemsolving.com/Wiki/index.php/IMO_Problems_and_Solutions

   http://www.mat.itu.edu.tr/gungor/IMO/www.kalva.demon.co.uk/imo.html


   :: Đố Vui (22):

   The Guido Mosaics Puzzle (by Sam Loyd)

   Cut the mosaic into parts which will form two squares.


   It is not generally known that the celebrated piece of Venetian mosaic by Domenichino, known as the Guiđo collection of Roman heads, was originally divided into two square groups, discovered at different periods. They were brought together and restored to what is supposed to be their correct form, in 1671. Apparently by accident it was discovered that each of the two squares consisted of pieces which would fit together into one 5 x 5 piece as shown.

   It is a pretty puzzle, and as many puzzles, like mathematical propositions, can be worked backward to advantage at times, we will reverse the problem and ask you to divide the large square into the fewest number of pieces which can be refitted into two squares.

   This puzzle differs from the Pythagorean principle of cutting lines on the bias. We know that two squares can be divided by diagonal lines to produce one larger square, and vice versa, but in this puzzle we must cut on the lines only, so as not to destroy the heads. It may also be mentioned, incidentally, that students who have mastered the Pythagorean problem will not find much difficulty in discovering how many heads there must be in the smaller squares.

   Problems of this kind, which call for the "best" answer in the "fewest number of pieces," offer great scope for cleverness. In this problem the best solution does not destroy any heads or turn any of them upside down. (Mathematical Puzzles of SAM LOYD, Martin Gardner)


   GIẢI ĐÁP ĐỐ VUI KỲ TRƯỚC:

   Đố Vui (21) How old is the mother? (by Sam Loyd)


   The mother's age is 29 years and 2 months. Tommy's age is 5 years and 10 months, and the father is 35 years old.


   ĐỐ VUI CÁC KỲ TRƯỚC


   Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022    

  3. Bài Khảo Cứu & Bài Tập Hình Học (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

    

   • Bài Khảo Cứu

     Cùng Mục (Link)

   Có Và Không Của Thế Gian (Hoàng Dung)

   DNA, Đặc Tính Sự Sống và Sinh Vật (Hoàng Dung)

   Thử Tìm Hiểu ChatGPT (Đào Như)

   Những khám phá mới về Chất Trắng Trong Não Bộ (Trần Hồng Văn)

   Siêu Thượng Không Gian: Chương Kết Luận (Trà Nguyễn)

   Vài Mạn Đàm Về Sao Trời (Hoàng Dung)

   Vật Lý Lượng Tử Và Ý Nghĩa Thiền Học Của Vật Chất (Hoàng Dung)

   Những Quan Niệm và Học Thuyết Mới về Vũ Trụ (Phần 2) (Trần Hồng Văn)

   Những Quan Niệm và Học Thuyết Mới về Vũ Trụ (Phần 1) (Trần Hồng Văn)

   “Mỹ Ngữ” Và “Anh Ngữ” Khác Nhau Thế Nào? (Đàm Trung Pháp)

    

   • Hình Học (Bài Tập)

    

   Bài 1 - 10,    Bài 11 - 20,

   Bài 21 - 30,   Bài 31 - 40,

   Bài 41 - 47,

   Bài 48 (Điểm Schiffler của tam giác)

    

   Bài  IOM: 7 - 38,   41 - 45,   46 - 51


   Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

   • Anh Ngữ

     Cùng Chỉ Số (Link)

   - “Mỹ Ngữ” Và “Anh Ngữ” Khác Nhau Thế Nào?

   (Đàm Trung Pháp)

   - The 12 Verb Tenses (Đàm Trung Pháp)

   - Run-On-Sentence (Câu Chạy tuốt luốt)

   (Đàm Trung Pháp)

   - Fragment (Câu Cụt) (Đàm Trung Pháp)

   - Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu And His Poem “Thề Non Nước” (Đàm Trung Pháp)

   - Biện Pháp Tu Từ “LIKE” (Đàm Trung Pháp)

   - Những Từ Viết Giống Nhau, Đọc Khác Nhau, Nghĩa Khác Nhau (Đàm Trung Pháp)

   - Những Từ “Đồng Âm Dị Nghĩa” (Đàm Trung Pháp)

   Cùng Chỉ Số (Link)

   - Thành Ngữ Tiếng Anh Kỳ 12 – [271-290]

   (Đàm Trung Pháp)

   - Thành Ngữ Tiếng Anh Kỳ 14 – [311-335]

   (Đàm Trung Pháp)

    

   • Đố Vui:    1,   2

    

   Liên Kết Trong Mục Học Toán (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)
    

   Liên Kết

   IMO
   Wolfram MathWorld
   The Math Forum
   USAmts
   Komal
   MathLinks
   Cut-The-Knot

      Từ Điển Anh Việt

    

       

    


    

 2. © Hoc Xá 2002

  © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)