Head

 

Tieu Su Tran Ngoc Ninh
07-01-2013

Trần Ngọc Ninh


- Tác-giả Trần Ngọc Ninh sinh ngày 6 tháng 11 năm 1923 tại Hà-Nội, nguyên quán Ninh-bình, miền Bắc Vịệt-nam; học Y khoa và tốt nghiệp tại Hà-Nội.

- Năm 1954 ông di-cư vào Nam.

- Năm 1961 ông đậu Thạc-sĩ Các Y-khoa Đại-học Pháp.

- Trong khi là một Bác-sĩ Giải-phẫu, ông là Giáo-sư Trường Y-khoa Đại-học Sài-gòn, Giáo-sư Văn-minh Đại- cương và Văn-hoá Việt Nam tại Đại-học Vạn Hạnh.


- Nguyên Tổng-trưởng Văn-hoá Xã-hội và Đặc-trách Giáo-dục trong Chính-phủ Việt-Nam Cộng-Hoà, 1966-1967.

- Trong lãnh vực khảo-cứu, ông đã có nhiều công-trình biên-soạn quan- trọng xuất-bản cả ở nước ngoài, trước 1975, lẫn ở trong nước, về chuyên môn và về các vấn-đề xã-hội và văn-hoá.

- Một sự chú-ý đặc-biệt về ngữ-lí-học đã đưa ông đến việc biên-khảo bộ sách Cơ-cấu Việt-ngữ, đã in thành nhiều cuốn, để trình bày cái hệ-thống đẳng-thời của Ngôn-ngữ Việt-nam; và cuốn Nguồn-gốc Việt-ngữ, để phác-hoạ trạng-thái tiền sử của ngữ-việt.

- Giáo-sư Trần Ngọc Ninh hiện cư-ngụ tại thành- phố Huntington Beach, miền Nam California, Hoa-kì, và vẫn viết đều đặn mỗi ngày.

- Ông còn nhiều tác phẩm biên-khảo, trước tác, dịch thuật sẽ được xuất bản dần; một số những bài đăng trên các Nguyệt san như Khởi Hành, Thế Kỷ 21 (Hoa kì), Tư-Tưởng (Australia) là từng phần của các tác phẩm này.


(Trích "TUYẾT XƯA, Viết Về Văn Hóa", Khởi Hành xuất bản, tháng 8 năm 2002)


Giới Thiệu Sách:

 

Giới thiệu Tác Giả Tác Phẩm của Tạp chí Khởi Hành (số 192-tháng 10.2012)
Bài viết của Trần Ngọc Ninh:

 

- Cái Bánh Chưng Và Nền Văn Hiến Việt Nam Khảo luận  14.2.2016

- Tuyết Xưa Tiểu luận  26.9.2014

- Nguyễn Trãi Huyễn-Thực và Sắc-Không Thơ  15.3.2013

- Dân Tộc Là Gì Tiểu luận  6.1.2013

- Lê Lợi, Nguyễn Trãi và Cuộc Cách Mệnh Lam Sơn Biên khảo  7.12.2012

- Bảng Niên Biểu Nguyễn Du Niên biểu  ..2002

Tieu Su
© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)